Algemene Voorwaarden | Folderbezorging Skip to main content

1. TOEPASSINGSGEBIED

deze algemene voorwaarden gelden v oor alle door ons geleverde prestaties. De klant erkent er kennis van genomen te hebben en ze aanvaard te hebben. Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden in een schriftelijk beding voor akkoord ondertekend door E&F. Elke andere afwijking van deze voorwaarden, zelfs vermeld op de documenten van de klant, is niet tegenstelbaar aan E&F.

 

2. PRIJSAANBIEDINGEN

de in catalogi, folders, enz vermelde tarieven zijn slechts een aanwijzing. De prijsaanbiedingen, aan de klant gedaan, houden desgevallend rekening met de specifieke eisen of omstandigheden eigen aan de opdracht en voor zover medegedeeld en gevraagd door de klant. Deze prijsaanbiedingen gelden slechts voor 30 dagen.

 

3. UITVOERINGSMODALITEITEN

a. leveringen van goederen met het oog op bedeling:


1. alle te bedelen voorwerpen zoals drukwerken, stalen, enz dienen tenminste 5 werkdagen voor de vastgestelde besteldatum afgeleverd te zijn, verdeeld in pakken van gelijke hoeveelheden (max. 1.000 ex per pak) op de plaats die door E&F aangeduid werd.

2. De handtekening voor ontvangst geldt enkel voor het aantal pakken. Zij betekent geenszins een ontlasting van de moeilijk zichtbare of verborgen gebreken betreffende hoeveelheid en kwaliteit.

3. onder normale bedeling moet worden verstaan 1 drukwerk per brievenbus of gebouw zonder brievenbus.

4. terugzending van het eventueel overschot of van de verpakking geschiedt alleen op verzoek van en op kosten van de klant.

5. door de post te bestellen voorwerpen dienen in overeenstemming te zijn met de postreglementering.

6. het vereiste port dient op voorhand te worden vereffend. b. transport en risico: het risico der voorwerpen die toevertrouwd werden aan E&F met het oog op bedeling, alsmede de verpakking ervan, blijft altijd berusten bij de klant, vanaf de levering tot bij de bestelling zowel tijdens het vervoer, de verhandeling als het stockeren, zelfs bij zware fout. Ingeval de te bedelen voorwerpen meer dan 10 werkdagen door E&F in haar magazijn moeten bewaard worden om redenen die haar vreemd zijn (verdaging der bestelling op verzoek van de klant, voorraad met het oog op een latere bestelling e.a.) behoudt E&F zich het recht voor haar klant een huurprijs aan te rekenen van € 1,50 per kubieke meter en per maand. c. E&F behoudt zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebreke- stelling de overeenkomst ten nadele van de klant als verbroken te beschouwen, indien deze laatste de overeengekomen leveringsdata der materialen niet eerbiedigt. Kosten die E&F reeds gemaakt heeft blijven ten laste van de klant. Indien E&F desondanks in staat is de bestelling op de overeengekomen datum uit te voeren, neemt de klant alle uit deze toestand voortkomende kosten (zoals o.a. volgende niet-limitatieve opsomming: speciaal transport, extra lonen, telefonische en/of telegrafische instructies aan de betrokken bedelingssectoren en verder alle hoegenaamd niet in de oorspronkelijke prijsberekening voorziene uitgaven) te zijnen laste.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

a. E&F behoudt zich het recht voor om eenzijdig van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle bestellingen te weigeren die buiten het kader van haar normale organisatie vallen de bestelling te weigeren van zaken die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden en desgevallend der gelijke reeds begonnen bedelingen stop te zetten, de bestellingen te annuleren wanneer de met de klant overeengekomen leveringsdata niet nageleefd worden. De kosten die E&F gemaakt heeft vallen ten laste van de klant.

b. E&F kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet uitvoering van de bedeling in abnormale omstandigheden zoals o.a. (niet-limitatieve voorbeelden): Bestellingen in gebouwen zonder bus Bestellingen in gebouwen met meerdere flats met slechts 1 gemeen- schappelijke brievenbus Bestellingen in gebouwen met binnenbrievenbus die niet of slechts tijdelijk vrij toegankelijk zijn voor de dragers Bestellingen in openbare lokalen zoals drankgelegenheden, hotels, restaurants, winkels, enz… Bestellingen in gebouwen zonder nummer Bestellingen in gebouwen bewaakt door vrij rondlopende honden Bestellingen op kampeerterreinen en dergelijke

c. E&F kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-uitvoering in geval van overmacht of niet voorzienbare omstandigheden (zoals bvb en niet-limitatief opgesomd: storing, onvoorziene uitschakeling van een drager, versperring der openbare wegen door allerlei onvoorziene omstandigheden zoals: weersomstandigheden, maatregelen van een of andere ordedienst, werkstakingen, opstootjes of rellen, over- stromingen, besmettelijke ziekten, enz.)

d. E&F garandeert dat 95% (grote centra) en 90% (andere gemeenten) van het te bedelen materiaal de bestemming zal bereiken.

e. De financiële aansprakelijkheid van E&F kan nooit het voor de betrokken zone aangerekend bedrag van de geleverde prestaties overschrijden.

 

5. FACTURATIE – BTW – LASTEN

De BTW valt steeds ten laste van de klant. Dit geldt ook voor alle andere lasten, hoe dan ook genoemd, die door welke bestuurlijke overheden dan ook mochten geheven worden op de bedeling van drukwerken of voorwerpen zelfs zo de verdeler (E&F) als schuldenaar van deze last mocht worden aangeduid. Zo de factuurprijs minder dan €25 bedraagt, zonder BTW of eventuele lasten, wordt zij verhoogd tot €25.

 

6. BETALINGSVOORWAARDEN

behalve schriftelijke door E&F toegestane afwijkingen zijn de door bedoelde dienst geleverde prestaties contant en op voorhand betaalbaar. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een jaarintrest van 10% verschuldigd voor alle niet op de vervaldag vereffende bedragen. Ingeval van niet-betaling van een factuur binnen de 8 dagen na ingebrekestelling bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven, wordt het bedrag bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €25 onder voorbehoud van uitgaven die eventueel nadien door een bevoegde Rechtbank ten laste van de klant zouden gelegd hebben. De annulatie door de klant van een bestelling moet per aangetekende brief kenbaar gemaakt worden aan E&F. Dit aangetekend schrijven dient E&F te bereiken uiterlijk 5 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de bedeling. Alle kosten die E&F inmiddels al zou kunnen gemaakt hebben in functie van de bedeling vallen ten laste van de klant. Buiten deze termijn zal de annulatie aanleiding geven tot facturatie van een vergoeding gelijk aan 10% van het totaal der voorziene prestaties.

 

7. BETWISTINGEN – BEVOEGDHEDEN VAN RECHTBANKEN E&F

kan slechts klachten in aanmerking nemen

a. betreffende de levering van overeengekomen diensten

b. betreffende de inhoud van de desbetreffende factuur die binnen de 3 werkdagen na de feiten, die aan de grondslag schijnen te liggen van de klacht, toekomen op de maatschappelijke zetel van E&F. De klachten moeten kenbaar gemaakt worden per aangetekend schrijven. De kosten van een tegenonderzoek door een ongegronde klacht, vallen ten laste van de klant. Ingeval van betwisting tussen beide partijen betreffende de uitvoering of interpretatie der verbintenissen, zullen uitsluitend de Rechtbanken van het juridisch arrondissement Hasselt bevoegd zijn.